Archive for Marzec 26, 2014

Uwaga znowu na rynku działa nieuczciwa firma sprzedająca domeny

lawyer in the officeW tym artykule opiszę próbę wprowadzenia w błąd, z jaką możecie się Państwo  spotkać, prowadząc swoje firmy.

Cała sytuacja zaczyna się od rozmowy telefonicznej, w której rzekomo przedstawiciel firmy X informuje was, że w jego firmie X próbowano dokonać rejestracji domeny internetowej zbliżonej do domeny internetowej firmy, którą prowadzicie.

Bardzo często jest tak, że pod wpływem prowadzonej rozmowy wyrażacie zgodę na oferowaną usługę. Read more

Ochrona danych osobowych – co nam grozi za nieprzestrzeganie przepisów

Business handshakeZgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który może ją dokonać z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku gdy GIODO stwierdzi nieprawidłowości, to na drodze decyzji administracyjnej, nakaże je usunąć. Read more

Brak PESEL a zawieszenie postępowania

business peopleSąd Rejonowy przed skierowaniem sprawy na rozprawę, zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 208 (1) k.p.c. wskazując, że powód mimo wezwania nie podał w wyznaczonym terminie danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanych.

Sąd Okręgowy w związku ze złożeniem przez powoda zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania uznał za uzasadnione przedstawienie Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne zadając pytanie. Read more

Kilka sposobów, które mogą zapobiec lub przyspieszyć proces windykacji

kancelaria prawna wrocławWedług najnowszych danych co czwarty polski przedsiębiorca ma problem z wyegzekwowaniem płatności od kontrahentów, a około 30 procent faktur nie jest płaconych w terminie. Z największym problemem spotykają się firmy budowlane, a także mikro i małe przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku gdy jesteśmy płatnikami podatku VAT musimy odprowadzić go nawet wtedy, gdy nie otrzymaliśmy zapłaty od kontrahenta. W rezultacie przedsiębiorca musi wyłożyć własne środki finansowe, aby uregulować zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Sytuacja ta może zaburzyć funkcjonowanie firmy i doprowadzić do dużych kłopotów finansowych , a nawet jej upadłości czy likwidacji. Dlatego warto podejmować kroki prewencyjne, aby unikać takich zdarzeń, jednocześnie zachowując dobre relacje z kontrahentami. Read more