Brak PESEL a zawieszenie postępowania

business peopleSąd Rejonowy przed skierowaniem sprawy na rozprawę, zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 208 (1) k.p.c. wskazując, że powód mimo wezwania nie podał w wyznaczonym terminie danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanych.

Sąd Okręgowy w związku ze złożeniem przez powoda zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania uznał za uzasadnione przedstawienie Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne zadając pytanie.

Czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie sądu danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego, postępowanie może podlegać zawieszeniu?

W podjętej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że przed rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208 (1) k.p.c. Po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe.

Postanowienie to w mojej ocenie znacznie łagodzi rygory nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego obowiązującej od 7 lipca 2013 r. i daje możliwość zakończenia wielu spraw, w których nie byliśmy w stanie ustalić samodzielnie takiego numeru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *