Ochrona danych osobowych – co nam grozi za nieprzestrzeganie przepisów

Business handshakeZgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który może ją dokonać z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku gdy GIODO stwierdzi nieprawidłowości, to na drodze decyzji administracyjnej, nakaże je usunąć.

29 października 2010 r. nastąpiła nowelizacji tejże ustawy, która zaczęła obowiązywać od 7 marca 2011 r. Na mocy tej nowelizacji Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzyskał uprawnienia organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 12 pkt. 3).

Podmioty, które nie wykonają decyzji administracyjnej GIODO mogą spodziewać się grzywny w wysokości: do 10000 zł w przypadku osób fizycznych lub do 50000 zł w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Jednakże w przypadku wielokrotnego nakładania grzywien w jednym postępowaniu egzekucyjnym ich łączna kwota nie będzie mogła przekraczać: 50000 zł w odniesieniu do osób fizycznych oraz 200000 zł w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

GIODO uprawniony jest również do wystąpienia z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa., wtedy gdy w przypadku podejrzenia, iż działanie lub zaniechanie administratora danych osobowych wyczerpało znamiona któregoś z czynów zabronionych, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przepisy karne zawarte w ustawie przewidują kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Należy zwrócić uwagę, że do kary grzywny stosuje się przepisy Kodeksu karnego, na podstawie których, karę wymierza się w stawkach dziennych od 10 do 540. Wysokość pojedynczej stawki ustala się w granicach od 10 zł do 2000 zł. Łatwo więc wyliczyć, że w najgorszym przypadku możemy zostać ukarani karą  w wysokości przeszło 1 mln złotych (2000 zł x 540). W związku z tym warto zadbać, aby dostosować administrowanie danych osobowych do wymogów zawartych w ustawie gdyż może to mieć przykre konsekwencje finansowe.

źródło: www.giodo.gov.pl, ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *