Tag Archive for zastepstwo procesowe

Brak PESEL a zawieszenie postępowania

business peopleSąd Rejonowy przed skierowaniem sprawy na rozprawę, zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 208 (1) k.p.c. wskazując, że powód mimo wezwania nie podał w wyznaczonym terminie danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanych.

Sąd Okręgowy w związku ze złożeniem przez powoda zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania uznał za uzasadnione przedstawienie Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne zadając pytanie. Read more